Natječaj - Socijalni pedagog

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

VINKOVCI

 

Vinkovci, Glagoljaška 31 E

 

KLASA:112-01/19-01/2

URBROJ: 2196-128-01/02-18-3

U Vinkovcima 24.04.2019.god.

 

                Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vinkovci i članka 2. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Vinkovci i suglasnosti Ministarstva KLASA: 100-01/19-02/167, URBROJ:519-04-2-1-2/6-19-2 od 14.02.2018.g. Centar za socijalnu skrb Vinkovci  r a s p i s u j e

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje jednog dipl/mag socijalne pedagogije na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

-          hrvatsko državljanstvo

-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije

-          jedna godina radnog iskustva u propisanom akademskom zvanju i stupnju

-          položen stručni ispit uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

-          poznavanje rada na računalu

-          da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze:

 

-          vlastoručno potpisani životopis

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)

-          diplomu o stečenoj stručnoj spremi u ovjerenoj kopiji

-          potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

–     dokaz o pravu prednosti prilikom zapošljavanja, ako ostvaruju takva prava.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom s naznakom »Za javni natječaj – socijalni pedagog«, na adresu, Centar za socijalnu skrb Vinkovci, Glagoljaška 31 e, 32100 Vinkovci. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja. Ukoliko se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat koji ispunjava uvjete propisane čl. 212. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, u radni odnos moguće je primiti osobu u svojstvu pripravnika na vrijeme do 12 mjeseci, koji je nakon isteka pripravničkog staža dužan položiti stručni ispit. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona a koji su objavljeni na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te iste poziva na intervju. Intervju provodi povjerenstvo za provedbu natječaja koji se boduje. Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila razgovoru s povjerenstvom, više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku. Poziv kandidatima bit će objavljen na stranicama Centra za socijalnu skrb Vinkovci http://www.czss-vinkovci.hr. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku. Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na natječaju, čelnik tijela će obustaviti provedbu postupka nakon natječaja.

                                                                                                                                                                               CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VINKOVCI