Natječaj za zapošljavanje jednog dipl. soc. radnika/ice / mag. soc. rada i mag. soc. politike na neodređeno vrijeme

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

VINKOVCI

Vinkovci, Glagoljaška 31 E

KLASA:112-01/18-01/8

URBROJ: 2196-128-01/02-18-3

U Vinkovcima 10.10. 2018.god.

                Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vinkovci i članka 2. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Vinkovci i suglasnosti Ministarstva KLASA: 100-01/18-02/408, URBROJ:519-04-2-1-2/4-18-2 od 16.08.2018.g. Centar za socijalnu skrb Vinkovci  r a s p i s u j e

NATJEČAJ

za zapošljavanje jednog dipl. soc. radnika/ice / mag. soc. rada i mag. soc. politike na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

-          hrvatsko državljanstvo

-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

-          jedna godina radnog iskustva u propisanom akademskom zvanju i stupnju

-          položen stručni ispit uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

-          poznavanje rada na računalu

-          da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

-          posjedovanje važećeg odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore socijalnih radnika

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze:

-          vlastoručno potpisana zamolba za posao

-          vlastoručno potpisani životopis

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)

-          preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi u izvorniku ili ovjerenoj preslici

-          dokaz o posjedovanju odobrenja za samostalni rad

-          potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

–     dokaz o pravu prednosti prilikom zapošljavanja, ako ostvaruju takva prava u izvorniku ili ovjerenoj preslici

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom s naznakom »Za javni natječaj – socijalni radnik«, na adresu, Centar za socijalnu skrb Vinkovci, Glagoljaška 31 e, 32100 Vinkovci. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju, a koji su u obliku koji je u natječaju naveden. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se u prijavi na natječaj proziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona a koji su objavljeni na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora s kandidatima (intervju). Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku. Način testiranja, pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto testiranja, objavit će se na web-stranici Centra za socijalnu skrb Vinkovci http://www.czss-vinkovci.hr najmanje osam dana prije testiranja. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku. Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju, čelnik tijela će obustaviti provedbu postupka nakon natječaja.

                                                                              CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VINKOVCI