Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
VINKOVCI
Vinkovci, Glagoljaška 31 E

KLASA:112-06/18-01/7
URBROJ: 2196-128-01/02-18-2
U Vinkovcima 17.10.2018.god.

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vinkovci i članka 2. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Vinkovci Centar za socijalnu skrb Vinkovci r a s p i s u j e

Natječaj

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto
dipl. socijalni radnik/ica, magistar/magistra socijalnog rada ili magistar/magistra socijalne politike - 1 izvršitelj/ica

Uvjeti iz Zakona o poticanju zapošljavanja.

Prijavi za natječaj potrebno je priložiti:
• Zamolbu,
• Životopis,
• Presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili rodnog lista (ne stariji od 30 dana)
• Presliku diplome ili potvrdu o završetku odgovarajućeg obrazovanja,
• Potvrdu o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju.
Prijave se primaju u roku od osam dana od dana objave na stranicama HZZ

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju sve uvjete propisane natječajem i čije su prijave potpune i pravovremene, biti će pozvani na usmeni razgovor.
Konačni izbor kandidata obavlja se temeljem razgovora (intervjua).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja neposredno ili poštom preporučeno, na adresu Centra za socijalnu skrb Vinkovci, Glagoljaška 31 E, s naznakom „natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VINKOVCI

 

 

LINK HZZ