Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

              VINKOVCI

Vinkovci, Glagoljaška 31 E

 

KLASA:112-06/18-01/4

URBROJ: 2196-128-01/02-17-2

U Vinkovcima 21.03.2018.god.

 

            Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vinkovci i članka 2. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Vinkovci Centar za socijalnu skrb Vinkovci  r a s p i s u j e

 

Natječaj

 

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto
dipl. socijalni radnik/ica, magistar/magistra socijalnog rada ili magistar/magistra socijalne politike - 1 izvršitelj/ica

Uvjeti iz Zakona o poticanju zapošljavanja.

Prijavi za natječaj potrebno je priložiti:

  • Zamolbu,
  • Životopis,
  • Presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili rodnog lista (ne stariji od 30 dana)
  • Presliku diplome ili potvrdu o završetku odgovarajućeg obrazovanja,
  • Potvrdu o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju.

Prijave se primaju u roku od osam dana od dana objave na stranicama HZZ

 

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju sve uvjete propisane natječajem i čije su prijave potpune i pravovremene, biti će pozvani na usmeni razgovor.

Konačni izbor kandidata obavlja se temeljem razgovora (intervjua).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja neposredno ili poštom preporučeno, na adresu Centra za socijalnu skrb Vinkovci, Glagoljaška 31 E, s naznakom „natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

                                                                                                                                                                                              CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VINKOVCI

 

Natječaj objavljen na stranicama HZZ-a